Černá stavba „kůlny“ – průběh

 

22.11.2022

Dnešního dne jsme na základě námi podané žádosti obdrželi od MMHK odbor stavební  Pozvánku ke společnému jednání na den 6. 12.2023, jejímž cílem by mělo být nalezení společného řešení pro získání stavebního povolení našeho záměru a legalizací černé stavby Walterových.

18.11.2022

Vzhledem k tomu, že jsme do dnešního dne nebyli kontaktováni pracovníky magistrátu ohledně možného sloučení řízení o povolení naší stavby a výjimky pro černou stavbu Walterových, byli jsme nuceni v poslední možný termín podat Odvolání proti Usnesení námitce o podjatosti ze dne 3.11.2022

14.11.2022

S ohledem na průtahy v celém stavebním řízení a naši snahu o dohodu s Walterovými, jsme podali Žádost o sloučení našeho řízení povolení stavby a řízení o udělení výjimky pro černou stavbu Walterových.

3.11.2022

Odbor stavební MMHK nám zaslal Usnesení o námitce podjatosti pracovníka stavebního úřadu, kterou zamítl.

16.9.2022

Dnes se mnohým z Vás dostaly do ruky letáky, které jsem v souvislosti s postupem JUDr. Holáska vydali. Děkujeme za Vaši podporu a stejně jako Vy se nestačíme divit, kolik papírování, peněz a zbytečně stráveného času musíme věnovat kauze černé stavby, která mmj. zaměstnává naše úřady již větší měrou než celý projekt výstavby.

15.9.2022

S ohledem na dosud probíhající stavební řízení našeho projektu, průtahy úřadů s řízením ohledně odstranění nepovolené stavby a dle našeho názoru neuvěřitelnému střetu zájmu JUDr. Holáska (senátora a zastupitele našeho města) jsme se rozhodli ke zveřejnění způsobu jednání JUDr. Jana Holáska v letáku, který obdrží občané Hradce Králové ve zjednodušené formě do svých schránek.

Věříme, že tímto krokem dojde k medializaci neetických postupů JUDr. Holáska a k poukázání na střet zájmů kandidáta na primátora města, který obhajuje černé stavebníky a blokuje výstavbu nových bytů, vše zcela v rozporu s jeho prohlášeními ve volební kampani.

14.9.2022

Dne 14.9.2022 jsme obdrželi e-mail z kanceláře JUDr. Holáska, kde jako zástupci majitelů sousedního pozemku zopakovali, že se s námi chějí dohodnout, nicméně vysoké finanční požadavky  (500 tis. Kč v přímé platbě a úpravy našeho záměru v řádu několika mil. Kč, např.  gabionový plot, výsadba okrasných stromů s výškou min. 4 metry na pozemku Walterových)  v návrhu dohody zůstaly a jsou pro nás neakceptovatelné. Některé dříve vyřčené podmínky nebyly již v mailové komunikaci oproti dřívějším snahám požadovány, jako např. bezplatná směna pozemku za účelem zarovnání parcely Walterových, zřízení věcného břemene příjezdu přes naši komunikaci do zadní části zahrady Walterových, výstavba brány na zahradu v zadní části pozemku Walterových a přivedení sítí technické infrastruktury do zadní části pozemku Walterových, a to vše na naše náklady.

Oproti tomu např. požadavky na nízkou prašnost při výstavbě a omezení výhledu z balkonů/lodžií z ustupujícího podlaží jsou dle našeho názoru akceptovatelné a realizovatelné.

15.8.2022

Dne 15.8.2022 jsme odbdrželi od MMHK – odbor stavební – Seznámení s podklady pro rozhodnutí  .

22.7.2022

Dne 22.7.2022 podala naše společnost Námitky do zahájení řízení o povolení výjimky černé stavby kůlny na pozemku Walterových.

7.7. – 1.9. 2022

Po několika osobních schůzkách (mailová komunikace ohledně zdlouhavé dohody na termínu) s právním zástupcem majitelů sousedního pozemku JUDr. Janem Holáskem, za účasti Dalibora Šebka, ing. Olgy Pavlíkové a projektanta Ing. arch. Tomáše Vychodila, kdy vše probíhalo pouze ústně a bez konkrétní písemné dohody, nám byly teprve dne 7.7.2022 zaslány mailem požadavky v písemné podobě (mailová komunikace od 7.7. do 1.9.2022)

Tento písemný požadavek nekorespondoval s ústními dohodami, kdy byla zejména navýšena částka přímé finanční kompenzace z původních 200 tis. Kč, následně 300 tis. Kč (obě již tak nepochopitelné) na rovných 500 tis. Kč.  S ohledem na skutečnost, že náš záměr je zcela v souladu s územním plánem a byla vydána veškerá závazná stanoviska potřebná pro vydání ÚR a SP, považujeme požadavaky právního zástupce JUDr. Holáska za zcela nepřípustné a domníváme se, že jsou již na hraně vydírání naší strany.

Naopak majitelé sousedního pozemku postavili bez stavebního povolení stavbu „kůlny “ – černé stavby v rozporu se zákonnými odstupovými vzdálenostmi, v rozporu s územním plánem, která nás omezuje v plném využití našeho pozemku. Paradoxem je, že JUDr. Holásek je opět zastupuje v legalizaci této stavby. Takže ten kdo staví načerno a omezuje vlastníka sousedního pozemku ještě požaduje vysoké kompenzace po stavebníkovi, který zákony dodržuje a ještě bezostyšně napadá již vydaná rozhodnutí příslušných orgánů.

Na toto téma, kdy jsou naše práva, díky černé stavbě omezována,  vyšel dokonce článek v odborném časopise. Podklad pro tento článek v lepší kvalitě zde.

7.7.2022

Dne 7.7.2022 bylo naší společnosti doručeno Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky již zrealizované černé stavby „kůlny“. Na základě této skutečnosti jsme si zajistili podklady, na základě kterých bylo toto řízení zahájeno. Podklady 1. část, podklady 2. část. Je velmi s podivem, jak ryhle úředníci stavebního úřadu postupovali v rámci schvalování jedntolivých podkladů, když za normálních okolností nezřídka využívají maximální délky pro vyřízení žádosti. Že by se úředník více snažil, když za ním dochází zastupitel města JUDr. Jan Holásek? To můžeme pouze spekulovat.  O rychlém sledu a náhlé pracovitosti úředníků se můžete sami přesvědčit ve výše uvedených podkladech!

21.3.2022

Dne 21.3.2022 nám bylo od KÚKK – odboru územního plánování zasláno Rozhodnutí o zamítnutí odvolání  na základě kterého se JUDr. Jan Holásek domáhal změny Rozhodnutí stavebního úřadu ohledně neudělení výjimky pro umístění stavby.

1.3.2022

Dne 1.3.2022 odeslala naše společnost na MMHK – odbor stavební Žádost o společné jednání pro dosažení dohody ohledně nepovolené stavby „kůlny“ na pozemku manželů Walterových

23.1.2022

Stanovisko společnosti BV Development Slatina s.r.o., MMHK – odbor stavební k probíhajícím řízením ohledně staveb v kat. území Slatina u Hradce Králové (stavební záměr „Obytný soubor Hradec Králové Slatina“ a nepovolená stavba kolny Jitky a Richarda Walterových

Stanovisko společnosti BV Development Slatina s.r.o., KÚKK – odbor výstavby a územního plánování k probíhajícím řízením ohledně staveb vkat. území Slatina u Hradce Králové (stavební záměr „Obytný soubor Hradec Králové Slatina“ a nepovolená stavba kolny Jitky a Richarda Walterových

1.11.2021

Dne 1.11.2021 zaslala naše společnost Vyjádření k výzvě ze dne 25.10.2021  ohledně udělení výjimky k umístění stavby „kůlny“

27.10.2021

Dne 27.10.2021 došlo k doplnění odvolání ze dne 15.10.2021 podané zástupcem Walterových JUDr. Janem Holáskem.  

25.10.2021

Dne 25.10.2021 obdržela naše společnost od MMHK – odbor výstavby Výzvu k vyjádření k podanému odvolání   , které manželé Walterovi podali prostřednictvím Stavebního úřadu MMHK ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje. 

15.10.2021

Dne 15.10.2021 došlo k Odvolání manželů Walterových, které podali prostřednctvím Stavebního úřadu MMHK ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

22.9.2021

Dne 22.9.2021 obdržela naše společnost od MMHK – odbor stavební Rozhodnutí o zamítnutí udělení výjimky k výstavbě  „kůlny“  na pozemku Walterových.

16.8.2021

Dne 16.8.2021 nám bylo MMHK – odbor stavební doručeno Sdělení o seznámení se s podklady rozhodnutí , které bude vydáno do 15ti dnů.

6.8.2021

Dne 6.8.2021 zaslala naše společnost na MMHK – odbor stavební Situaci sklápění ve vztahu k nepovolené černé stavbě „kůlny“  

4.8.2021

Na základě naší žádosti ze dne 29.7.2021 nám bylo dne 4.8.2021  prostřednictvím MMHK – odbor stavební zasláno  Sdělení o výšce černé stavby „kůlny“

29.7.2021

Dne 29. 7. 2021 odeslala naše společnost MMHK – odbor stavební  Žádost o sdělení výšky nepovolené stavby „kůlny“ na sousedním pozemku

15.7.2021

Dne 15. 7. 2021 obdržela naše společnost od MMHK – odbor stavební Výzvu k předložení důkazů  k našemu tvrzení, že díky existenci černé stavby „kůlny“ na sousedním pozemku došlo k narušení „principu sklápění“ a tím nemožnosti dodržení odstupu staveb.

28.6.2021

Dne 28.6.2021 zaslala naše společnost stanovisko ve věci  Žádosti o povolení udělení výjimky pro stavbu „kůlny“ na pozemku Walterových.

24.6.2021

Naše stanovisko ze dne 24.6.2021 k černé stavbě „kůlny“

1.6.2021

Protokol z průběhu místního šetření ze dne 1.6.2021

10.5.2021

Dne 10.5. obdržela naše společnost od MMHK – odbor stavební Změnu termínu k místnímu šetření a pokusu o smírné odstranění sporů na den 1.6.2021

4.5.2021

Dne 4.5.2021 obdržela naše společnost od MMHK – odbor stavební  Pozvánku k místnímu šetření a pokusu o smírné odstranění rozporů na den 27.5.2021

31.3.2021

Dne 31.3.2021 zaslala naše společnost na MMHK – odbor výstavby Vyjádření nesouhlas s povolením výjimky, návrh na odstranění černé stavby

23.3.2021

Dne 23.3.2021 obdržela naše společnost od MMHK – odbor stavební Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky  ohledně legalizace již provedené černé stavby na pozemku Walterových.

1.3.2021

Dne 1.3.2021 jsme od zástupce Walterových obdrželi  Žádost o souhlas s umístěním stavby.  Nicméně to bylo již poté, co tam černá stavba skutečně stála.

březen 2021 

V březnu roku 2021 předložila naše společnost manželům Walterovým Dohodu o vzájemném udělení souhlasu s umístěním stavby , na základě které bychom akceptovali černou stavbu „kůlny“ a Walterovi by odsouhlasili náš záměr. Nicméně naše dohoda nebyla akceptována. 

11.11.2020 se naše společnost BV Development Sladtina s.r.o. stala vlastníkem pozemku par. č. 78/1.

Na přelomu roku 2020 a 2021 zrealizovali majitelé sousedního pozemku p. č. 78/18 (manželé Walterovi) černou stavbu kůlny ve vzdálenosti menší než dva metry od našeho pozemku (nedodržení odstupové vzdálenosti), a to bez našeho souhlasu, ale především bez stavebního povolení (ohlášky).

Obratem jsme kontaktovali původní majitelku objektu, která prohlásila, že žádné písemné potvrzení nebo souhlas se stavbou nepodepsala. Jak je možné, že se takovým souhlasem JUDr. Holásek zastupující černé stavebníky ohání, je více než podezřelé, zřejmě má na lidi dobrý vliv.

Nedodržení odstupové vzdálenosti